ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ „МЕСТООБИТАНИЯ СВОБОДНИ ОТ ИНВАЗИВНИ ЧУЖДИ РАСТЕНИЯ”

На 28 ноември 2018 г., в комплекс „Дияна”, с. Труд, Пловдив се проведе обучение по проект LIFE16 NAT/BG/000856 „Местообитания свободни от инвазивни чужди растения” относно горски местообитания 9560* и 9180* и контрол на инвазивни чужди видове (ИЧВ) растения.

По време на обучението бяха представени два от най-редките и силно уязвими типа природни местообитания, в България и Европа, чието опазване е основна цел на проект LIFE16 NAT/BG/000856, които опазват ценно биологично разнообразие и предоставят важни за местните общности и националната икономика ползи:
• 9180* Смесени гори от липа и явор, върху сипеи и стръмни склонове и
• 9560* Ендемични гори от дървовидна хвойна.

Лекторите от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН представиха информация и за:
• инвазивни чужди видове растения (ИЧВ)
• заплахите от разпространението им
• конкретни методи за ограничаване и премахване на ИЧВ дървета и храсти.

Като част от дейностите ни по работа в мрежа със сходни проекти, в обучението се включиха експерти на ЮЗДП ДП и екипа на проект LIFE 16 NAT/BG 000817, които обмениха опит с участващите колеги относно проблемите, свързани с инвазивните видове, възстановяването и устойчивото управление на приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в България.

Повече информация за проект LIFE16 NAT/BG/000856 можете да намерите на уебсайта на проекта: www.invasiveplants.eu.