LIFE16/NAT/BG/000817     

Галерия

Проект „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България” /LIFE16/NAT/BG/000817/ се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE 2016 на Европейската комисия.