Финално заседание на Управителния комитет по проекта

На 03.11.2021 г. в държавен горски разсадник – с. Локорско, гр. София се проведе финалното, четвърто заседание на Управителния комитет по проект LIFEFORHAB. По време на заседанието, екипът на проекта представи пред членовете на Управителния комитет доклад от вътрешния мониторинг за изпълнението на проекта заедно с презентация относно постигнатите резултати спрямо всички заложени цели и индикатори в проектното предложение. Заседанието включваше и опознавателна обиколка на разсадника, по време на която участниците се запознаха с изградената по проекта и инфраструктура и закупеното оборудване за производство на контейнерни фиданки.

Заседанието приключи с представяне и дискусия относно бъдещи инициативи и последващи проекти на ЮЗДП ДП, свързани с опазване на биологичното разнообразие, адаптация на горите към промените в климата, производство на фиданки и възстановяване на увредени горски местообитания чрез залесяване. Събитието се проведе на открито, при спазване на всички противоепидемични мерки.