ТРЕТА МОНИТОРИНГОВА ВИЗИТА НА ПРОЕКТА

В периода 29-30.10.2020 г. бе извършена третата мониторингова визита по проект LIFEFORHAB от страна на NEEMO EEIG – консорциума за мониторинг и оценка на проектите, финансирани по Програма LIFE на ЕК. В рамките на визитата, г-н Стоян Йотов – мониторингов експерт от NEEMO EEIG – извърши оценка на напредъка по изпълнението на проекта чрез посещения на офисите на двата бенефициента, провеждане на интервюта, проверка на документи и посещения на терен в разсадника и обектите за възстановяване на увредени горски местообитания в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000.

Възстановено местообитание с космат дъб от типа 91Н0 на територията на ЗЗ „Конявска планина“

В резултат от визитата, бе установено, че изпълнението на проекта следва планираната времева рамка и въпреки предизвикателствата, свързани с пандемията от COVID-19 към момента няма риска от неизпълнение на заложените цели.

Възстановено приоритетно местообитание с черна елша от типа 91Е0 по поречието на р. Струма