ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ А.1 И А.3

 

Приключи изпълнението на две ключови подготвителни дейности по проекта.

В рамките на Дейност А.1 бе събрана информация и изготвен експертен анализ на нуждата от възстановяване на приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в България. Резултатите от анализа показаха, че към момента над 5500 хектара от приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони в България са унищожени или увредени от природни нарушения, и се нуждаят от възстановяване. Близо 20 милиона фиданки ще са необходими за възстановяването на увредените горски площи, което показва, че проектът на ЮЗДП има голям потенциал за мултиплициране на национално ниво.

В рамките на Дейност А.3 беше изготвена Програма за възстановяване и подобряване природозащитния статус на приоритетни горски местообитания на територията на ЮЗДП ДП – Благоевград. В документа е предвидено провеждането на възстановителни дейности за 7 приоритетни горски местообитания с площ над 130 ха в 6 целеви Натура 2000 зони по проекта. Програмата вече е одобрена от Министерство на околната среда и водите като нейното изпълнение се очаква да стартира през есента на 2018 г.

Документите от изпълнението на двете дейности са налични в секция Ресурси/Документи на интернет страницата на проекта.