ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЕКТА

През м. април 2018 г. стартира изпълнението на дейност D.3, включваща извършването на оценка на социално-икономическото въздействие на проект „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България“.

Съгласно проектното предложение, оценката ще бъде изготвена на два етапа – след стартиране на проекта и в неговия край – след изпълнение на основните проектни дейности. Целта на тази дейност е да определи и измери въздействието на проекта върху целевите групи и заинтересованите страни (местни общности, подизпълнители, партньори и др.) в целевата територия на проекта.

За изготвяне на оценката ЮЗДП ДП ангажира външен експерт, който изпълни първия етап и изготви съответния експертен доклад. В доклада е определена методиката за събиране и анализ на информация, формулирани са ключови индикатори за измерване на социално икономическото въздействие на проекта и са определени техните базови стойности към момента на стартиране на проекта.

След изпълнението на втория етап от дейността, през 2021 г. ще бъде изготвен пълен доклад от оценката, който ще бъде публично достъпен на интернет страницата на проекта.