ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗСАДНИКОВО ПРОИЗВОДСТВО

В разсадник Локорско бе проведено биологично обучение относно цикъла и спецификите на производството на фиданки от горскодървесни видове в контейнери. В рамките на 3 дни, пред участниците бе представена информация относно обработката и подготовката на семена, избора на субстрат, използването на торове, напояване, борба с вредители и болести, засяване и грижа за фиданките до засаждането им на терен. Обучението бе извършено от шведският експерт Стелан Карсон, който има повече от 40 години опит в производството на контейерни фиданки, създаването и управлението на горски разсадници по целия свят.

Като част от обучението, Стелан Карсон демонстрира и работата с доставените в рамките на проекта машини за сортиране и обработка на семена от горскодървесни видове. В обучението участваха служители и експерти от ЮЗДП ДП, ТП ДГС София, Горска семеконтролна станция – София, Лесозащитна станция – София и Лесотехнически университет.