Обучение за експерти

На 05.02.2020 г. в гр. Благоевград бе проведено обучение за експерти от ЮЗДП ДП и неговите териториални поделения в сферата на възстановяване на приоритетни горски местообитания в защитени зони от мрежата НАТУРА 2000. В рамките на обучението беше представен натрупания до момента опит при изпълнението на проект LIFEFORHAB и бяха обсъдени проблемите и предизвикателствата, възникнали по отношение коректното възстановяване на приоритетни местообитания на територията на ЮЗДП ДП. На база проведените дискусии и споделените експертни становища, бяха планирани мерки за подобряване на работата по залесяване и отглеждане на създадените по проекта нови гори, и бяха направени препоръки по отношение на предвидените възстановителни дейности за горски местообитания по стартиралия нов съвместен проект на ЮЗДП ДП и WWF България LIFE REFOREST.