МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ПО ПРОЕКТА

ЮЗДП ДП представи официално пред Агенцията за малки и средни предприятия на Европейската Комисия Междинен доклад, отразяващ напредъка по изпълнение на проект LIFEFORHAB за периода 18.09.2017 – 30.04.2019 г.

Докладът включва административен и финансов отчет като представя извършените дейности, изразходваните средства и постигнатите резултати през отчетния период от бенефициентите спрямо планираното в проекта.

След разглеждане и одобрение на проекта от страна на Агенцията за малки и средни предприятия се очаква извършване на второ авансово плащане към ЮЗДП съгласно условията на споразумението за финансиране.