ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРОЕКТА

Проект „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България” /LIFE16/NAT/BG/000817/ е съвместна инициатива на „Югозападно държавно предприятие” ДП – гр. Благоевград и Горска семеконтролна станция – София и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE 2016 на Европейската комисия.

Основната цел на проекта е подобряване на природозащитното състояние и увеличаване покритието на 7 приоритетни горски местообитания в 6 целеви Натура 2000 зони в България, разположени на територията на Югозападното държавно предприятие.

Тук можете да намерите подробна информация за целите, обхвата, планираните дейности и напредъка по тяхното осъществяване, както и постигнатите резултати в рамките на проекта.

ЦЕЛИ

Проект „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на
приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България” /LIFE16/NAT/BG/000817/ е насочен към подобряване на природозащитното състояние и увеличаване покритието на 7 приоритетни горски местообитания в 6 целеви Натура 2000 зони в България, разположени на територията на Югозападното държавно предприятие. Това са Витоша, Огражден-Малешево, Конявска планина, Кресна-Илинденци, Осоговска планина и Скрино.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

Определени източници на горски репродуктивни материали от мрежата Натура 2000 в цялата страна;

Събрани и обработени 7291.70 кг семена от 50 горско-дървесни вида, участващи в 14 приоритетни местообитания;
Изградена инфраструктура, инсталиранo оборудване за обработка на семена и автоматизирана линия за производство на фиданки с голям капацитет;
Произведени над 860,000 контейнерни фиданки от приоритетни видове;
Възстановени 104 ха от 7 приоритетни горски местообитания в 6 Натура 2000 зони в България;
Подобрен природозащитен статус на 3 ха от местообитание 9560* в 1 Натура 2000 зона (BG0000360);
Повишен капацитет и осигурена основа за мултиплициране на резултатите от проекта в България.

ДЕЙНОСТИ

Дейност С.1 Идентифициране на източници и събиране на горски репродуктивен материал от приоритетни видове/ местообитания – ще се извърши в Натура 2000 зони на територията на цялата страна.
Събраните семена ще бъдат използвани за захранване на генната банка  за горски репродуктивни материали в държавен горски разсадник – с. Локорско, както и за производството на фиданки за целите на предвидените залесителни дейности по проекта.
Дейност С.2 Доставка и инсталиране на оборудване за обработка на семена от разнообразни широколистни и иглолистни горскодървесни видове.
Оборудването ще бъде инсталирано в генната банка – разсадник с. Локорско и използвано за обработка на събраните по проекта семена за производство на фиданки за залесяване.
Доставка и инсталиране на автоматизирана поточна линия за производство на контейнерни фиданки с голям капацитет (1 милион фиданки на сезон) в разсадника на проекта – с. Локорско, София.
Поточната линия ще се обслужва от 4 работника и ще позволява производството на фиданки от разнообразни широколистни и иглолистни видове.
Изграждане на инфраструктура – 2 оранжерии и 2 площадки за отглеждане на фиданки с автоматизирани напоителни системи в разсадника на проекта – с. Локорско, София.
Обработка на семена и производство на контейнерни фиданки от широколистни и иглолистни видове за възстановителните дейности в разсадника на проекта.
Дейност С.3 Възстановяване и подобряване природозащитния статус на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони.
Дейности Е.1 и Е.2 – информация, публичност и изграждане на капацитет с цел мултиплициране резултатите от проекта – Създаване на уебсайт; Заснемане на филм; Организиране на обучителни семинари; Издаване на ръководство за възстановяване на местообитания в Натура 2000; Издаване и разпространение на информационни материали.

Всички предвидени дейности ще се извършват на територията на 9 общини, в 9 поделения на ЮЗДП. Това са държавните горски стопанства в Първомай, Струмяни, Кресна, Дупница, Кюстендил, Рилски манастир, София и в ловните стопанства „Осогово” и „Витошко–Студена”.

ОБХВАТ И ЦЕЛЕВИ ОБЕКТИ

Териториален обхват:
Дейности по идентифициране на източници и събиране на горски репродуктивен материал – на национално ниво в Натура 2000 зони от цялата страна;
Дейности по възстановяване и подобряване природозащитния статус на горски местообитания – в 6 Натура 2000 зони на територията на ЮЗДП ДП:  Витоша, Огражден-Малешево, Конявска планина, Кресна-Илинденци, Осоговска планина, Скрино;
Дейности по информация, публичност и изграждане на капацитет – на национално ниво.
Предвидената продължителност на проекта е 4 години с начало 18.09.2017 г. и очакван край 18.09.2021 г.

ФИНАНСИРАНЕ И БЮДЖЕТ

Проект „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България” /LIFE16/NAT/BG/000817/ се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE 2016 на Европейската комисия.

Общият бюджет на проекта е 2,108,332 евро. От тях  74.96% се предоставят от програма LIFE, а останалите средства се осигуряват под формата на съфинансиране от „Югозападно държавно предприяние” ДП.

Програма LIFE е финансов инструмент на Европейския съюз, предоставящ подкрепа за опазването на околната среда в страните-членки, както и в някои кандидатстващи, в процес на присъединяване или съседни страни. От създаването си през 1992 г. тя е осигурила финансиране на над 4000 проекта, привличайки 7,8 милиарда евро и предоставяйки 3,4 милиарда евро за опазване на природата и климата.

Програма LIFE (2014-2020) включва три основни компонента, като настоящия проект е финансиран в рамките на компонент „Природа & Биоразнообразие”, който продължава и разширява бившата програма LIFE „Природа”. По този компонент се предоставя съфинансиране за проекти, допринасящи за изпълнението на Директивите на ЕК за опазване на дивите птици и природните местообитания, както и за развитието на мрежата НАТУРА 2000. В допълнение се предоставят средства за иновативни или демонстрационни проекти, допринасящи за постигане на целите на ЕС за спиране загубата на биологично разнообразие.

Ако имате въпроси, моля свържете с нас от меню "Контакти"