ГОРИТЕ И НАТУРА 2000

Горите са сред най-големите национални богатства на България с важно значение за поддържане на екологичното равновесие, опазване на почвата и предотвратяване на ерозията, осигуряването на вода и стабилен климат, съхраняване на биологичното разнообразие, осигуряване на дървесина и недървесни горски продукти за нашето общество.

Българските гори съхраняват уникални растителни и животински видове с европейска значимост, а голяма част от горите ни представляват защитени природни местообитания съгласно националното и европейско законодателство. През последните години, изграждането на европейската екологична мрежа Натура 2000 в България постави редица предизвикателства пред всички организации и структури, отговорни за управлението и опазването на българските гори. Поради голямата значимост на горските местообитания, над 60 % от държавните гори у нас попадат в защитени зони от мрежата Натура 2000.

Същевременно промените в климата, засушаването и повишената честота на екстремните климатични събития все по-силно влияят върху здравословното състояние на горите. През последното десетилетие значително нараснаха повредите, причинени от бедствия като горски пожари, масово разпространение на вредители, ураганни ветрове, валежи, резки температурни промени и др. Освен опазването и устойчивото управление на горските екосистеми, на дневен ред излиза и проблема с тяхното адекватно възстановяване след нарушения, свързани с природни бедствия или човешка дейност.

За да отговори на тези предизвикателства, ЮЗДП ДП Благоевград усилено работи за изграждането на партньорства, мобилизирането на научните среди и обществеността, изграждане на капацитет и осигуряването на финансови ресурси за реализиране на природозащитни проекти и инициативи. Реализирането на проект „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България” (LIFE16 NAT/BG/000817) е една от поредните стъпки на ЮЗДП ДП в тази посока.

Успешното изпълнение на проекта ще даде своя принос за опазването на биологичното разнообразие и устойчивото управление на българските гори.

null

null

Ако имате въпроси, моля свържете с нас от меню "Контакти"