ЗАСНЕМАНЕ НА ФИЛМОВА ПРОДУКЦИЯ

ЮЗДП ДП избра изпълнител за заснемане на филмова продукция по проект „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България“.

Изготвянето на филмовата продукция е част от изпълнението на информационните дейности по проекта (Дейност Е.1.2) и цели да представи пред обществеността работата по проекта, постигнатите резултати, както и необходимостта от опазване и възстановяване на приоритетните горски местообитания от мрежата Натура 2000 в България.

Очаква се филмовата продукция (с продължителност 27 минути) да бъде финализирана в началото на 2021 г. след което ще бъде представена пред медиите, обществеността и достъпна за гледане на интернет страницата на проекта, както и в интернет платформи за видео споделяне.