ТРЕТО РАБОТНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ

На 28.11.2019 г. в централния офис на ЮЗДП ДП – гр. Благоевград се проведе третото работно заседание на Управителния комитет по проекта. В рамките на заседанието, екипът на проекта отчете напредъка по изпълнението на планираните дейности и постигнатите до момента резултати. Бяха обсъдени възникналите проблеми и трудности, непредвидените дейности и свързаните с тях разходи, реализирани по проекта, както и предстоящите дейности през следващите месеци.

Участниците в заседанието се обединиха около мнението, че за първите 2 години от изпълнението на проекта е реализиран значителен напредък в изпълнението на проекта и са постигнати сериозни резултати. В разсадника по проекта вече са произведени над 300 000 контейнерни фиданки като до края на годината се очаква да бъдат залесени 65 ха нови гори в целевите Натура 2000 зони на територията на ЮЗДП ДП. Подробности относно напредъка по изпълнението можете да намерите в презентацията от работното заседание, налична на уебсайта на проекта.