ТЕХНИЧЕСКИ НАРЪЧНИК ЗА СЕМЕНА

Излезе от печат технически наръчник с информация за характеристики, добив, обработка, посев и съхранение
на семена от целеви дървесни видове по проект LIFE16NAT/BG/000817 „Възстановяване и подобряване природозащитния статус на приоритетни горски местообитания от мрежата НАТУРА 2000 в България“. Наръчникът е изготвен от авторски колектив на Горска семеконтролна станция – София и предоставя кратки и ясни практически познания и насоки във вид на процедури – стъпка по стъпка – за добива, обработването на семената, покълването и съхранението на репродуктивни материали от горскодървесни видове, с оглед да се използват в практиката за успешното произвеждане на висококачествен и жизнеспособен посевен и посадъчен материал за възобновяване на приоритетни горски местообитания.

Оригинал на наръчника можете да поучите в офиса на ГСС-София, а пълният текст можете да намерите/свалите и от интернет страницата на проекта: Guidebook-LIFEFORHAB-text.pdf