ТЕРЕННО ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ОБМЯНА НА ОПИТ

В периода 04-06.06.2019 г. бе проведено теренно посещение за обмяна на опит в областта на възстановяване на естествени гори в България. Посещението беше организирано от WWF България с цел да се посетят обекти, свързани с възстановяване на гори с местни, типични за месторастенията, видове и да се дискутират предизвикателствата, успехите и научените уроци.

В мероприятието се включиха близо 30 експерти от ИАГ, РДГ, ДГС, БАН, ЛТУ, природни паркове, Семеконтролни станции и др. с опит в работата по възстановяване на естествени гори. Бяха посетени разсадника в с. Локорско, възстановени гори в районите на гр. Драгоман и с. Боснек – ДГС София, ДГС Кресна, Гущерова одая – ДГС Асеновград, общинска гора Мерич орман – с. Маноле и други. Участвалите експерти на ЮЗДП ДП представиха работата по проект LIFEFORHAB и постигнатите до момента резултатите, които бяха оценени високо от всички участници.