СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ LIFE REFOREST

Югозападно държавно предприятие продължава усилията си за опазване на дивата природа и възстановяване на биоразнообразието в увредени горски територии от мрежата Натура 2000. В следващите четири години предприятието в партньорство с WWF България ще изпълнява наскоро одобрения проект „Подпомагане на възстановяването, климатичната устойчивост и значимостта за биологичното разнообразие на приоритетни горски местообитания в Натура 2000 зони“ – LIFE REFOREST с финансовата подкрепа на Програма LIFE Nature 2019 на Европейската комисия.

Новият проект продължава и надгражда изпълнявания към момента проект LIFEFORHAB, като предвижда да бъдат възстановени чрез залесяване 275 хектара увредени приоритетни горски местообитания в 6 защитени Натура 2000 зони на територията на ЮЗДП. Освен производството на милиони контейнерни фиданки и мащабните дейности по залесяване, проектът предвижда изграждане на информационен център за горите и Натура 2000 в горски разсадник – с. Локорско, организиране на обучителни семинари и посещения на терен с участието на деца, студенти и експерти в сферата на горското стопанство – на национално и международно ниво.

В рамките на проекта ще бъде изграден посетителски център, в който ще се провеждат обучения за деца, ученици, студенти и експерти

Предвидено е също разработването на експертна методика за анализ на климатични данни и изготвяне на ГИС база данни относно настоящите и бъдещи екологични изисквания на горските местообитания във връзка с промените в климата, както и работа по актуализиране на нормативната уредба в сферата на горското стопанство. Проектът предвижда съвместна работа и обмен на опит с други горскостопански предприятия и недържавни собственици на гори с цел по-широко мултиплициране на постигнатите резултати в държавни, общински и частни гори в страната.

Необходимите фиданки за залесяванеще бъдат произведени в горския разсадник – с. Локорско с изграденaта по проект LIFEFORHAB автоматизирана поточна линия за контейнерни фиданки

Общият бюджет на проекта е 2 066 611 евро, от които 1 537 148 евро (74,38%) ще бъдат осигурени като финансиране от Програма LIFE Nature 2019 на Европейската комисия, а останалите средства се осигуряват като собствено съфинансиране от двата бенефициента.

Нови фиданки ще бъдат засадени на мястото на увредени от природни нарушения гори в мрежата от защитени зони НАТУРА 2000