СТАРТИРАТ НОВИ ПРОЕКТИ С УЧАСТИЕТО НА ЮЗДП

Два нови проекта, които ще се реализират с участието на ЮЗДП ДП, стартират в началото на м. септември 2020 г.

„Природосъобразно горско стопанство – мултифункционални решения за променящите се гори и общности“ е 7-годишен международен проект за адаптация управлението на горите към климатичните промени, финансиран от програма LIFE „Действия за климата“ на Европейската комисия. Партньори са Световният фонд за дивата природа (WWF), Чешкият университет в Прага за природни науки, Словенското държавно горско предприятие и унгарската Национална асоциация на частните горовладелци.

В рамките на проекта ще бъдат реализирани пилотно 3 основни мерки за адаптация на горите към климатичните промени. Изпълнението на проекта е важно за местните общности в региона, тъй като с повишаване устойчивостта на горите към климатичните промени ще се гарантира запазване на изключително важните им стопански, водоохранни и рекреационни функции.

Повече информация можете да намерите на страницата на ЮЗДП ДП.

„Премахване на инвазивни чужди видове, възстановяване и опазване на приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в Североизточна България“ LIFE19 NAT/BG/001133 – LIFE IASHAB е 5-годишен проект, който ще се реализира в партньорство със Североизточно държавно предприятие и финансовата подкрепа на Програма LIFE Nature 2019 на Европейската комисия.

В рамките на проекта, ще бъдат премахнати насаждения от инвазивни дървесни видове върху площ от 1053 декара на територията на СИДП, като на тяхно място ще бъдат залесени типични за района смесени широколистни гори. Залесителните дейности включват и възстановяване на полезащитни пояси в лошо състояние, и ще се извършат върху площ от близо 2000 декара, като всички предвидени за подмяна и възстановяване насаждения попадат в защитени зони от мрежата Натура 2000.

ЮЗДП ще произведе 50 000 контейнерни фиданки за залесителните дейности по проекта и ще организира мероприятия по обмен на опит в областта на възстановяване на естествени горски екосистеми в защитени зони от мрежата Натура 2000. Освен ЮЗДП, партньори в изпълнението на проекта са ИАГ, Romsilva, СЦДП, АБЗ-2006 и WWF.

Повече информация можете да намерите на страницата на СИДП ДП.