РАБОТНИ ПОСЕЩЕНИЯ В РАЗСАДНИКА ПО ПРОЕКТА

Работата по проект LIFEFORHAB предизвиква сериозен интерес в горския сектор на България, поради което в разсадник – с. Локорско започнаха серия от работни посещения с цел обучение и обмен на опит.

На 18.04.2019 г. разсадника бе посетен от студенти и преподаватели в Лесотехнически университет – София. Посещението бе част от практиката по дисциплина „Горски култури“ на студентите по горско стопанство, които се запознаха с инсталираното оборудване и изградената инфраструктура за обработка на семена, засяване и отглеждане на контейнерни фиданки.

На 23.04.2019 г. последва посещение от експерти на Южноцентрално държавно предприятие – гр. Смолян с цел обмен на опит относно обработката на семена и производството на фиданки със закрита коренова система.

В началото на месец юни, разсадникът и част от обектите за залесяване по проекта ще бъдат включени в програмата на работно пътуване, организирано съвместно с WWF България след успешното изпълнение на проект „LIFE Крайречни гори“. Целта на пътуването е обмяна на опит относно възстановяването на горски местообитания в България, а за участие са поканени представители на научни институции, неправителствени организации, държавни структури и експерти в сферата на горското стопанство и опазването на околната среда.

Чрез популяризирането на работата по проект LIFEFORHAB се надяваме да допринесем за мултиплициране и надграждане на постигнатите резултати от изпълнението на проекта на национално ниво.