РАБОТА В МРЕЖА С МЕЖДУНАРОДНИ ПАРТНЬОРИ

ЮЗДП ДП кандидатства за финансиране с нова концепция за проект по Програма LIFE Nature 2020 с работно заглавие „Интегрирано управление на приоритетни горски местообитания по басейна на р. Струма в трансграничния регион България-Гърция“.

В проекта са включени дейности за премахване на инвазивни видове по поречието на р. Струма и нейните притоци, възстановяване на крайречни гори и създаване на зелени коридори по речното течение, изграждане на инфраструктура за борба с ерозията, извършване на лесовъдски мероприятия за подпомагане възобновяването и подобряване състоянието на горски насаждения в неблагоприятно състояние – иглолистни култури и издънкови гори в басейна на р. Струма, дейности за информация, работа в мрежа и изграждане на капацитет.

Водещ бенефициент по проекта е ЮЗДП ДП, а асоциирани бенефициенти са Гръцкото общество за защита на природата – Солун, Гърция (HSPN) и Департамента по екологична биология към университета в Рим, Италия (DEB).

Подаденият нов проект цели надграждане и разширяване на резултатите от текущия проект LIFEFORHAB на трансгранично ниво, а изготвянето му е резултат от работата в мрежа и създадените партньорства с международни организации, изпълняващи проекти в сферата на околната среда и устойчивото горско стопанство с подкрепата на Програма LIFE.