ПЪРВА МОНИТОРИНГОВА ВИЗИТА НА ПРОЕКТА

На 23.03.2018 г. бе проведена първата проверка на място за напредъка по изпълнението на проект LIFE16/NAT/BG/000817. Проверката бе извършена от г-н Стоян Йотов – мониторингов експерт от NEEMO EEIG – консорциума, ангажиран от ЕК да контролира изпълнението на проектите, получили финансиране по програма LIFE.

По време на проверката, екипът на проекта представи напредъка по изпълнение на проектните дейности, изразходваните средства, установената система за вътрешен контрол и отчетност, срещнатите трудности и постигнатите до момента резултати.

Проверката установи, че към момента изпълнението на проекта е успешно и следва планираната времева рамка, като установените забавяния при финализирането на някои дейности няма да се отразят негативно върху тяхното изпълнение.