ПРИКЛЮЧИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТ А.2

Приключи изпълнението на последната подготвителна дейност по проекта. В рамките на дейност А.2 бяха изготвени технически задания и спецификации, количествено-стойностни сметки, както и подготвена тръжна документация за предвидените оборудване и инфраструктура, които ще бъдат закупени/изградени в рамките на проекта.

След приключването на двете обявени обществени поръчки за доставки на оборудване за разсадниково производство и напоителни инсталации, предстои обявяване на последната голяма поръчка за изграждане на предвидената инфраструктура по проекта в държавен горски разсадник – с. Локорско, София.