ПАРТНЬОРИ

Проектът се изпълнява с обединените усилия на „Югозападно държавно предприятие” ДП /Координиращ бенефициент/ и Горска семеконтролна станция – София /Асоцииран бенефициент/. 

„Югозападно държавно предприятие” ДП – гр. Благоевград

стопанисва държавните горски територии в седем административни области – Благоевград, Кюстендил, Перник, София град, Софийска и в стопанства в областите Ловеч и Пазарджик. В състава му влизат 41 териториални поделения, от които 36 държавни горски стопанства и 5 – държавни ловни стопанства.

Общата площ на горските територии, включени в обхвата на Югозападното държавно предприятие, е 950 787 ха, от които 676 540 ха (71 %) са държавна собственост. Над 50 % от държавните гори са със защитен статут, тъй като са част от европейската екологична мрежа Натура 2000. Горите във фаза на старост са 3,3% и представляват 20% от вековните гори на България.


Горска семеконтролна станция – София

е регионална структура на Изпълнителна агенция по горите с широк предмет на дейност, свързан с идентифициране, сертифициране, съхраняване и използване на генетичните ресурси за устойчивото управление и възпроизводство на горите, попадащи в нейната юрисдикция.
За ефективното изпълнение на проекта е сформиран екип за управление, в който участват представители на всички партньори и експерти в сферата на горското стопанство и опазването на биологичното разнообразие. С оглед постигане на заложените цели и ангажиране на всички заинтересовани страни е създаден Консултативен съвет, включващ представители на различни институции и организации.

Ако имате въпроси, моля свържете с нас от меню "Контакти"