Откриваща среща по проекта

На 9.11.2017 г. в офиса на ЮЗДП ДП в гр. Благоевград се проведе официалната откриваща среща по проект LIFE16/NAT/BG/000817 „Възстановяване и подобряване на природозащитния статус на приоритетни горски хабитати от мрежата Натура 2000 в България”.

По време на срещата, експерти от проектния екип представиха пред участниците повече информация относно проекта, неговите цели, обхват, целеви територии, очаквани резултати, бюджет и времева рамка за изпълнение на проектните дейности.

Над 30 души участваха в срещата, включително представители на целевите групи, проектните партньори и бенефициенти, отговорни институции, експерти в сферата на биоразнообразието и горското стопанство, журналисти и представители на медиите.

Откриващата среща бе отразена от множество медии на местно, регионално и национално ниво, включително чрез публикации, телевизионни и радио предавания.

Повече информация за проекта можете да намерите в презентацията от откриващата среща, налична в секция Ресурси на интернет страницата на проекта.