НОВ ПРОЕКТ ЗА ЗАЛЕСЯВАНЕ ПО ПРОГРАМА LIFE 2018

ЮЗДП ДП разработи втори мащабен проект за залесяване с цел възстановяване на горски местообитания, увредени от природни нарушения в Натура 2000 зони на територията на предприятието.

Новото предложение за проект е пряк резултат от изготвения в рамките на проект LIFEFORHAB (Дейност А.1) експертен анализ на нуждата от възстановяване на приоритетни горски местообитания от мрежата Натура 2000 в България. Предвидените дейности включват възстановяване чрез залесяване на над 500 ха увредени горски местообитания в Натура 2000 зони, дейности по изграждане на капацитет в горския сектор, както и работа за подобряване на нормативната уредба в сферата на горите. Като партньори в новия проект са включени Изпълнителна агенция по горите при МЗХГ и Столична община.

Проектът премина първият етап от процеса на оценка по програма LIFE в края на 2018 г., когато изготвената концепция бе одобрена от ЕК. Очаква се резултатите от оценка за финансиране на изготвеното пълно проектно предложение да бъдат оповестени през месец юни 2019 г.