ЗАПОЧВАТ ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Стартира изпълнението на възстановителните дейности за увредени горски местообитания, планирани в рамките на проекта на територията на целевите Натура 2000 зони. В момента текат дейностите по почистване и почвоподготовка за залесяване на горски площи, унищожени от горски пожари в ДГС Кресна (73 дка) и ДГС Дупница (20 дка).

До края на 2018 г. е планирано възстановяването на общо 93 дка увредени горски територии чрез залесяване с дъбови фиданки (основно космат дъб), произведени в разсадници на ЮЗДП ДП. За първите залесявания ще се работи с фиданки с гола коренова система, а през 2019 г. планираме за възстановителните дейности да използваме основно фиданки в контейнери, произведени с доставената по проекта техника за контейнерно производство на фиданки в държавен горски разсадник – с. Локорско.

Работейки в сходни местообитания и зони,  ще можем да сравним ефективността на двата метода за възстановяване на увредени гори на практика в целевите обекти по проекта на територията на ЮЗДП ДП.